၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းမွာ ၀င္လာႏုိင္တဲ႕ မုန္တိုင္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းမွာ ၀င္လာႏုိင္တဲ႕ မုန္တိုင္း ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ေလစီးေၾကာင္းအိႏ္္္္ၵိယ သမုဒၵရာ ေလစီးေၾကာင္းထိေတြ႕မႈက ဧၿပီလ ၂၉ ေလာက္မွာေလေပြ တခု ျဖစ္လာကာဟိမႏၲာ ေတာင္တန္း ေလေအး စီးဆင္းမႈကမုန္တိိုိင္း အျဖစ္ အားေကာင္းလာနိိုင္ပါတယ္/ကနဉီးခန့့့့့့္မွန္းခ်က္အရကိုကိုကြၽန္းကိုျဖတ္ေက်ာ္္္ကာရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေအာက္ဖက္မွ ျဖစ္ေစ ဧရာဝတီ ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ျဖစ္ေစျမန္မာျပည္ သို ့့့့ဉီးတည္ႏိုင္သည္လို႔ GFS ပုံေသနည္း အရ …

Read More